نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی هنرآموزان شاخه فنی وحرفه ای استان

گردهمایی هنرآموزان شاخه فنی وحرفه ای نواحی و مناطق با اعضای گروههای آموزشی استان در پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم ناحیه یک با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمود زارع" در این گردهمایی به بیان اهمیت وجایگاه آموزشهای فنی وحرفه ای در نظام آموزشی از جمله تقویت روحیه کارآفرینی ، دانش فنی ، حاکمیت فن،حرفه ومهارت وتبدیل دانایی به توانایی پرداخت.

وی همچنین گزارش تجزیه و تحلیل امتحانات نهایی شاخه فنی و حرفه ای و توصیه های نیز در این زمینه با توجه به تغییر ساختار آموزشی در این شاخه بیان کرد .

سپس هنر آموزان با حضور در کارگروههای تخصصی در رابطه با تغییرات ساختار آموزشی در این دوره ازجمله تغییرات کتب درسی ، نحوه ارزشیابی ، نقد وبررسی کتب جدید التالیف ، برنامه های دبیرخانه راهبری کشوری این شاخه، مسابقات علمی ومهارتی به بحث وتبادل نظر پرداختند.

آدرس کوتاه: