نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی هنرآموزان شاخه کاردانش نواحی و مناطق استان برگزارشد

گردهمایی هنرآموزان شاخه کاردانش نواحی ومناطق با اعضای گروههای آموزشی استان در پژوهشسرای دانش آموزی برازنده مقدم برگزار شد .

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد، " محمود زارع " معاون آموزش متوسطه اداره کل در این نشست در رابطه با ساحت های تربیتی  سند تحول بنیادین و همچنین تغییرات ساختار آموزشی در این دوره مطالبی را بیان کرد.

 سپس هنر آموزان با حضور در کارگروههای تخصصی رشته مربوط با حضور سرگروههای آموزشی کاردانش استان در رابطه با تغییرات ساختار آموزشی  در این دوره ازجمله تغییرات کتب درسی ، نحوه ارزشیابی ، نقد وبررسی کتب جدید التالیف ، برنامه های دبیرخانه راهبری کشوری این شاخه  ، مسابقات علمی ومهارتی و....به بحث وتبادل نظر پرداختند.